ഗവർണർ രാജി വെക്കില്ല

  • Published on July 08, 1908
  • By Staff Reporter
  • 909 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

ബോംബേയിൽ, രാജ്യ​ദ്രോഹത്തിന് പത്രങ്ങളുടെയും മറ്റും പേരിൽ കേസ്സു നടത്തുന്ന വിഷയത്തിൽ, ​ഗവർണർ അനുകൂലി അല്ലെന്നും, ഇതു സംബന്ധിച്ച് മാർളി പ്രഭവുമായുള്ള അഭിപ്രായ നിമിത്തം ​ഗവർണർ വേല ഒഴിയവാൻ ഇടയുണ്ടെന്നും ഒരു ശ്രുതി പൊങ്ങിയിരുന്നു. ഇത് അടിസ്ഥാനമല്ലാത്ത വർത്തമാനമാണെന്ന് ​ഗവർണരുടെ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി പൊതുവിൽ അറിയിച്ചിരുന്നു.


You May Also Like