സ്റ്റാമ്പു മാനുവൽ

  • Published on March 28, 1910
  • By Staff Reporter
  • 196 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                   വക്കീലന്മാർ, ഗുമസ്തന്മാർ, വെണ്ടറന്മാർ, ആധാരമെഴുത്തുകാർ മുതലായവർക്ക് മുദ്രവില സംബന്ധിച്ച് എല്ലാ വിവരങ്ങളും രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്, കരണമാതൃക ഇവകളും അടങ്ങിയ പുസ്തകം.

                                                                                 വില                                           8 അണ.

                                                                പി. ജി. ലക്ഷ്മണൻപിള്ള.

                                      കൈതമുക്ക്,                                  തിരുവനന്തപുരം.

You May Also Like