ശാരദ

  • Published on November 03, 1908
  • By Staff Reporter
  • 274 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                      "തേനിടഞ്ഞ മൊഴിമാരിലക്ഷര-

                                   ജ്ഞാനമുള്ളവര്‍ വിലയ്ക്കു വാങ്ങണം,,

                                                                      ശാരദ.

                                    കേരളത്തിലെ സ്ത്രീജനങ്ങള്‍ക്കായുള്ള

                                                            മാസിക പത്രഗ്രന്ഥം.

ശ്രീമതി ടി. ബി. കല്യാണിഅമ്മ (തിരുവനന്തപുരം), ശ്രീമതി ടി. സി. കല്യാണിഅമ്മ (എറണാകുളം), ശ്രീമതി ടി. അമ്മുക്കുട്ടിഅമ്മ (എറണാകുളം) ഇവരാല്‍ - പ്രസാധിതം.

                          മലയാളമറിയാവുന്ന ഏതൊരു സ്ത്രീയും

                               വാങ്ങി വായിക്കുന്നതിനു തക്കവണ്ണം

                                            ഈ പത്രത്തിന്‍റെ വരിപ്പണം

                        കൊല്ലത്തില്‍ 2-ക മാത്രമാക്കിയിരിക്കുന്നു.

                                                                                             "ശാരദ" മാനേജര്‍,

                                                                                             തിരുവനന്തപുരം.

You May Also Like