സ്റ്റാമ്പുകൾ

  • Published on February 01, 1908
  • By Staff Reporter
  • 299 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

സ്റ്റാമ്പുകള്‍


         തിരുവിതാംകൂര്‍ 1/4; 3/8; 1/2; 3/4; 1; 2; 4- ചക്രം സ്റ്റാമ്പുകള്‍ക്കു 100ക്കു, 1 3/4; 1 3/4; 1 3/4; 1 3/4; 1 3/4; 3 1/2- 14- പണം വീതവും. കൊച്ചി 3 പൈ. 1/2, 1, 2, പുത്തന്‍ സ്റ്റാമ്പുകള്‍ക്കു 100-ക്കു 1/2, 3/4, 1, 1 1/2 ഉറുപ്പിക വീതവും കൊടുക്കുന്നതാണ്.

          എത്രയും അണുവായ വസ്തുക്കളെ 50 മടങ്ങില്‍ അധികം വലുതാക്കി കാണിക്കുന്നതും, സകലജനങ്ങള്‍ക്കും ഉപയോഗമുള്ളതുമായ ഭൂതക്കണ്ണാടി ഒന്നുക്കു വില 14-അണ മാത്രം.

                     സി. സുബ്രഹ്മണ്യയ്യന്‍                                                        ആറ്റങ്ങല്‍.

You May Also Like