പുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ

  • Published on May 23, 1908
  • By Staff Reporter
  • 297 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

      1 ) ആഗസ്മേരം - ഒരു പദ്യഗ്രന്ഥം.

മിസ്റ്റർ പി.കേ . നാരായണപിള്ള ബി. ഏ. ബി. എൽ. എഴുതിയ ആമുഖോപന്യാസത്തോടുകൂടിയത്.  വില 8 അണ.

     2 ) സൌദാമിനി  :-   രസകരമായ ഒരു പുതിയ കഥ. വില രൂപാ 1.

     3 )  ഇരാവതി : -   84 ലെ മിഡിൽസ്ക്കൂൾ പരീക്ഷാടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്. വില  6 ണ.

മൂങ്കൂറ് പണം അടച്ച് 84 ചിങ്ങം 30 നു-ക്ക് മുമ്പ് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്ക് തപാൽകൂലി ഉൾപ്പെടെ വില അണ ( 1 ) 64 (2 ) 13.

മേൽവിലാസം:_

                                   സി.പി. പരമേശ്വരൻപിള്ള ,

                                                 ചീമരവീട്, പാൽക്കുളങ്ങര,

                                                                        തിരുവനന്തപുരം.

You May Also Like