ശ്രീമൂലരാമവർമ്മ പുസ്തകാവലി

  • Published on July 08, 1908
  • By Staff Reporter
  • 217 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                             എക്സര്‍സൈസ് പുസ്തകങ്ങള്‍.

             ഈ എക്സര്‍സൈസ് പുസ്തകങ്ങള്‍ക്കു തുല്യമായി മറ്റൊന്നില്ലാ. ഇവ പ്രത്യേകം നല്ല കവടിയിട്ട കടലാസുകൊണ്ടുണ്ടാക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ശ്രദ്ധവച്ച് വരയിട്ടിട്ടുള്ളവയും, കട്ടിയും അഴകുമുള്ള പുറങ്കടലാസിട്ടു കെട്ടീട്ടുള്ളവയും ആണ്. മുന്‍പുറത്ത് തിരുവിതാംകൂര്‍ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിലെ ഛായ അച്ചടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

             ഈ പുസ്തകാവലി ബഹുജനങ്ങളുടെ പ്രീതിയെ നേടിയിരിക്കുന്നു: വാധ്യാന്മാര്‍, പാഠശാലാ മാനേജര്‍മാര്‍, സംസ്ഥാനത്തിലെ മറ്റുള്ള വിദ്യാഭ്യാസാധികാരികള്‍ എന്നിവരുടെ അഭിനന്ദനവും സഹായവും സിദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പുസ്തകങ്ങളുടെ കടലാസിന്‍റെ മെന്മയും, പുറങ്ങളുടെ എണ്ണവും, കാഴ്ചയിലുള്ള മനോഹരത്വവും ചിന്തിച്ചാല്‍, ഈ വിലയ്ക്കു ഇതിനെക്കാള്‍ മെച്ചമായ പുസ്തകങ്ങള്‍ കിട്ടുകയില്ലാ. 

                                       പുസ്തകങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ്.

 1 - ാംനമ്പര്‍.                       40 പുറം.                                ...                     വില ചക്രം ഒന്ന് .

2- ാം നമ്പര്‍.                        80 പുറം                                ...                         ,,          ചക്രം  രണ്ട്.

3-ാം നമ്പര്‍.                        160 പുറം.                             ...                          ,,       ചക്രം     നാല്.

8- ാം നമ്പര്‍.                         60 പുറം.(ചതുരശ്രറൂളിട്ടത് )          ,,         ചക്രംരണ്ട്.

          ഈ പുസ്തകാവലിയിലുള്ള താഴെ പറയുന്ന നമ്പര്‍ പുസ്തകങ്ങള്‍ താമസിയാതെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. അവ, കട്ടിയുള്ള കാര്‍ഡ്ബോര്‍ഡുകൊണ്ടു പുറം കെട്ടി മുഴുവന്‍ ക്യാലിക്കൊ പൊതിഞ്ഞവയും, അക്ഷരങ്ങള്‍ക്കു തങ്കരേഖയിട്ടവയും ആകുന്നു.

    4-ാം നമ്പര്‍                  240 പുറം.                            6 -ാം നമ്പര്‍          400 പുറം.

    5 -ാംനമ്പര്‍                   320 പുറം.                             7 -ാംനമ്പര്‍.         500 പുറം.

                                        എ. ആര്‍ .പിള്ള ആന്‍ഡ് കമ്പനി

 തിരുവിതാംകൂര്‍ മഹാരാജാവു തിരുമനസ്സിലെ തിരുവുള്ളത്താല്‍ നിയമിക്കപ്പെട്ട

                      പുസ്തകവ്യാപാരികള്‍,  പ്രസിദ്ധീകര്‍ത്താക്കന്മാര്‍,                                                                    ലേഖനസാമഗ്രീവിക്രയികള്‍.

ഇന്ത്യാഗവര്‍ന്മേണ്ടു വക പുസ്തകങ്ങള്‍ വില്‍ക്കുവാന്‍ എജണ്ടന്മാര്‍;

                                                                                                     തിരുവനന്തപുരം.

   


You May Also Like