സ്വരപ്പെടുത്തപ്പെട്ട 21 കീർത്തനങ്ങൾ

  • Published on September 29, 1909
  • By Staff Reporter
  • 248 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                                       ടി. ലക്ഷ്മണൻപിള്ള   ഉണ്ടാക്കിയത്.

   മ. മനോരമയാപ്പീസിലും, തിരുവനന്തപുരം ഏ. സി. സി. പിള്ള ഷാപ്പിലും വിൽക്കപ്പെടും. വില രൂപ 1.


You May Also Like