ശ്രീനാരായണീയം

  • Published on June 30, 1909
  • By Staff Reporter
  • 227 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

                               ബാലസുബോധിനീ വ്യാഖ്യാന സഹിതമായ

                                                        ശ്രീനാരായണീയം

                                                               പൂർവ്വഭാഗം.

               പദം, വിഭക്തി, അന്വയം, അന്വയാർത്ഥം, പരിഭാഷ, ഭാവം മുതലായവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതും, ഡമ്മി 8- വലിപ്പത്തിൽ, 96 ഫോറങ്ങൾ ഉള്ളതും ആകുന്നു.

ഒന്നാന്തരം ( മുഴുക്കാലിക്കോ )                   ക . 3 .     ണ  . 8  .

രണ്ടാന്തരം                                                                      ക  . 3  .

നൂറില്പരം ഫോറങ്ങൾ ഉള്ള ഉത്തരഭാഗം.

ഒന്നാന്തരം  ( മുഴുക്കാലിക്കോ )                ക  .  3.   ണ  . 8  .

രണ്ടാന്തരം                                                                  ക  . 3  .

    ഈ ഭാഗത്തിനുള്ള അപേക്ഷകൾ  84,  കുംഭം 30 നു- ക്കുള്ളിൽ കിട്ടത്തക്കവണ്ണം അയയ്ക്കേണ്ടതാകുന്നു.

                                                                          പി. എസ്. വിഷ്ണു നമ്പൂരി.

                                                            മാനേജർ , " ആര്യകല്പദ്രുമം ,, പ്രെസ്സ്

                                                                           മാന്നാർ -     തിരുവല്ലാ.

                                           

You May Also Like