വാർത്ത

  • Published on July 21, 1909
  • By Staff Reporter
  • 754 Views
This article / write-up appeared in Svadesabhimani. Svadesabhimani.com has not made any changes.

            റിപ്പൺ പ്രഭുവിൻ്റെ ചരമത്തെപ്പറ്റി അനുശോചിക്കുവാൻ ലണ്ടനിലെ കാൿസ്റ്റൺ ഹാളിൽ ഇന്ത്യക്കാരുടെ ഒരു മഹായോഗം, കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ച കൂടിയിരുന്നപ്പോൾ, സർ ചാറത്സ് ഡിൽക്ക് അഗ്രാസനം വഹിച്ചിരുന്നു. റിപ്പൺ പ്രഭുവിൻ്റെ ഭരണനയത്തെത്തന്നെ പിൻവാഴ്ചക്കാരും അനുവർത്തിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ, ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊൾ ഉണ്ടായിക്കണ്ടിരിക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾക്കു അവകാശമുണ്ടാകുമായിരുന്നില്ലാ എന്നു സർ ചാറത്സ് അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി. പ്രസംഗകർത്താക്കന്മാരിൽ മുമ്പനായി സദസ്യരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന ബാബുസുരേന്ദ്രനാഥബാനർജി ഏറ്റവും ചാതുര്യത്തോടുകൂടി ഒരു പ്രസംഗം ചെയ്തതായി അറിയുന്നു.


                  ബംബയിൽ, ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ  പെനിൻഷുലാർ റെയിൽവേയിലെ മന്മഥ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നു 16 നാഴിക അകലെ നന്ദകവനത്തിനു സമീപത്തുള്ള ഒരു സ്ത്രീയുമായി തീവണ്ടി സിൽബന്തികളിൽ ഒരുവനു ന്യായരഹിതമായ അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നതിനെ, അവളുടെ ഭർത്താവറിഞ്ഞ്,  അവളും അവനും തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് ഭർത്താവ് കൂട്ടരുമായി ഒളിച്ചിരുന്ന്, അവനെ പിടികൂടി, മേലിൽ തുണി ചുറ്റി മണ്ണെണ്ണ പകർന്ന് കത്തിച്ച് അവനെ ചുട്ടുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു.      

News Round Up: General

  • Published on July 21, 1909
  • 754 Views

A great assembly of Indians met at Caxton Hall, London, last Tuesday with Sir Charles Dilke presiding the gathering, to mourn the death of Lord Ripon. Sir Charles opined that if the later rulers had followed the administration policy of Lord Ripon, there would have been no justification for the atrocities that are happening in India now. Babu Surendranath Banerjee, who stood before the audience as the first of the speakers, is known to have delivered a speech with the utmost eloquence.

***

In Bombay, 16 Kms from Manmatha station on the Great Indian Peninsular Railway, one of the train assistants had an illicit relation with a woman near Nandakavan. Knowing the liaison, her husband, who was hiding with his companions at the meeting place, caught the man, wrapped him in a cloth, doused him with kerosene, and burnt him alive.


Translator
Abdul Gaffoor

Abdul Gaffoor is a freelance translator and copy editor. He has worked as a copy editor, for a Malayalam literary text archiving project by the Sayahna Foundation. He has an M.A. in English and a Post Graduate Diploma in the Teaching of English. Gaffoor lives in Kodungallur, Kerala.

Copy Editor
Lakshmy Das

Lakshmy Das is an author and social innovation strategist from Kumily, Kerala. She is currently pursuing her PhD in English at Amrita University, Coimbatore. She runs Maanushi Foundation, a non-profit organization founded in 2020.

You May Also Like